Miljömål för Mariehamns stad

Staden har fem övergripande miljömål som gäller för förvaltningen av stadens verksamheter. Dessa ska hjälpa oss att skapa en god livsmiljö och en hållbar utveckling för Mariehamn.

Den 28.01.2014 uppdaterades hållbarhetsprogrammet med att följande fem miljömål ska gälla för förvaltningen av stadens verksamheter:

  • Minska koldioxidutsläppen. Stadens övergripande klimatmål är att utsläppen av växthusgaser per invånare från verksamheter som staden kan kontrollera efter den 31 december 2017 är 75 % lägre än de uppskattade utsläppen 2002. (Utsläppen räknas som koldioxidekvivalenter och omfattar de sex växthusgaserna enligt Kyotoprotokollet och IPCC:s definitioner.
  • Öka inköpen av miljöanpassade varor och tjänster. Av inköpta varor och tjänster skall efter den 31 december 2017 ifråga om dess ekonomiska värde minst 50% vara miljöanpassade. (Med miljöanpassade tjänster avses tjänster utförda av företag, som kan redovisa att de i sin verksamhet tillämpar trovärdiga rutiner förr miljöstyrning t.ex. ISO 14001, EMAS eller motsvarande. Med miljöanpassade varor avses varor som uppfyller kriterier föreskrivna för miljömärkningar för varans användningsområde, t.ex. Svanen, Bra Miljöval, Energiklass A, KRAV och LUOMU.)
  • Andelen livsmedel, som produceras enligt ekologiskt hållbara metoder och som staden tillhandahåller skola, dagis och ä̈ldreomsorg m.m. skall efter den 31 december 2017 ifråga om livsmedlens ekonomiska värde uppgå till minst 30 % för att sedan den 31 december 2020 uppgå till minst 50%.
  • Optimera avloppsreningen. Andelen köpt el i Lotsbroverket under 2014-2017, ska i genomsnitt minska med minst 5 % årligen räknat som elförbrukning per behandlad mängd BOD7.
  • God inomhusmiljö. Stadens samtliga byggnader som omfattas av kraven på återkommande ventilationskontroll skall senast den 31 december 2017 ha en dokumenterat fungerande ventilation. Av stadens fastigheter skall efter den 31 december 2017 i fråga om radon 100 % av fastigheterna ha ett gränsvärde på maximalt 200 Bq/m3 för radon i bostäder och nya byggnader samt daghem, skolor och inom äldrevården samt maximalt 400Bq/m3 på arbetsplatser.

Hur vi ligger till jämfört med våra mål?

För att veta om vi når våra miljömål så gör vi en årlig uppföljning genom hållbarhetsbokslutet. Stadskansliet ansvarar för denna uppföljning och resultatet publiceras i förvaltningens årliga bokslut och här på stadens intranät. I den årliga uppföljningen beskriver vi kortfattat vad målen innebär, om vi når dem och de indikatorer vi använder för att följa utvecklingen.

Nya miljömål tas fram under 2018.

Sidan uppdaterades