Hotell Esplanad (1091)

Sökandena anhåller om en stadsplaneändring för att höja byggnadsrätten, ändra byggnadsytor och antal våningar.

Planförslaget innebär bl.a. att markanvändningen ändras, byggnadsrätten höjs, byggnadsytorna och att antalet våningar ändras.

Den till staden inlämnade ansökan om planändring avviker inte från generalplanen men byggnadsrättsökningen är större än 200 m2 våningsyta varför ärendet behandlas som en kompliceras planprocess. Då ändringen är stor i jämförelse till gällande plan arrangeras ett samråd.

Planändringen bedöms ha större inverkan varför stadsutvecklingsnämnden arrangerar ett samrådsmöte. Samråd hölls 19.3 – 3.4.2018.

PLANPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

 

 

Sidan uppdaterades