Baltichallen (1108)

Planförslaget innebär att teckenförklaringar och parkeringsnormer ändras.

Planförslaget avviker från generalplanen men följer gällande plan vad gäller markanvändningar.
Planändringen bedöms inte ha större inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget har varit framlagt till påseende i stadsarkitektkansliet under tiden 6 – 20.5.2019. Ingen anmärkning har inlämnats.

PLANPROCESSEN

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

 

Stadsarkitekten har godkänt planförslaget den 21.5.2019 § 6.
Besvär mot planförslaget under besvärstiden riktas till Ålands Förvaltningsdomstol.

 

Sidan uppdaterades