Strandgatan 27 (1111)

Planförslaget innebär att bilplatsnormen ändras.

Planförslaget avviker från generalplanens intentioner vad gäller markanvändning och exploateringstal. Då avvikelserna godkänts vid behandlingen av gällande stadsplan behandlas den nu aktuella planändringen som en enkel planprocess.
Planändringen bedöms i jämförelse med gällande plan ha ringa inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende i stadsarkitektkansliet under tiden 10 – 24.6.2019. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 24.6.2019 kl. 15.00 till Mariehamns stad, PB 5, 22100 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax . Planförslaget är även tillgängligt på stadsbiblioteket.

PLANPROCESSEN

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning. Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida. Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

 

 

Sidan uppdaterades