Delgeneralplan för centrum

Staden har tagit fram ett förslag till en delgeneralplan över Mariehamns centrum. För att skapa förutsättningar för attraktivt boende i centrum och locka besökare har stor vikt lagts på att främja trivsamma, levande och mångsidiga stadsmiljöer med lokal prägel och skala.

Förslaget bygger på de av fullmäktige godkända riktlinjerna från 2016. Planlösningarna baserar sig på utredningar som utgör planunderlaget och det samrådsmaterial som inlämnats under planprocessen. De olika hållbarhetsaspekterna, miljömässiga, sociala, ekonomiska och kulturella är styrande för planförslaget, vilket redovisas i planbeskrivningen i enlighet med lagens krav om planens konsekvenser.

Nu är bästa tiden att påverka

Delgeneralplaneförslaget är framlagt till påseende i stadskansliet under tiden 20.5 – 19.6.2019. Planförslaget är även tillgängligt på stadsbiblioteket som en utställning.

Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast 19.6.2019 kl. 15.00 genom att använda blanketten alternativt  lämna in en fritt formulerad anmärkning med motsvarande uppgifter per brev till Mariehamns stad, PB 5, 22100 Mariehamn
eller per e-post till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax

Staden har för allmänheten hållit ett informations- och diskussionstillfälle om delgeneralplaneförslaget måndagen den 27 maj kl 18.00 på stadsbiblioteket.

Planeprocessen

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d


 

Stadsfullmäktige beslöt den 27.1.2015 att Mariehamns stad ska gå in för att upprätta, och under kommande mandatperiod anta, en delgeneralplan för stadens centrum. Stadsstyrelsen tillsatte den 12.3.2015 en kommitté vars slutrapport omfattades av stadsfullmäktige den 1.3.2016. Sammanfattningen och de delar av rapportens kapitel 1 som är skrivna med fet stil utgör utgångspunkt för upprättandet av delgeneralplanen.

Stadsstyrelsen har tagit till kännedom ett utkast till delgeneralplan för Mariehamns centrum daterat 29.11.2016, varefter samråd och remissförfarande har genomförts.
Samrådsmöte arrangerades den 1.3. 2017 på stadsbiblioteket då stadsarkitekten informerade om planutkastet. På stadsbiblioteket fanns materialet samlat till en utställning under tiden 1-22.3.2017. Synpunkter gällande ärendet kunde senast den 31.3.2017 lämnas skriftligen eller muntligen till stadsarkitektkansliet.

Bilagor 2017

Presentation vid tv-sänd aftonskola 29 november 2016

Bilagor till kommitténs slutrapport januari 2016

Sidan uppdaterades